Δωρεάν μεταφορικά για όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 100 €

Black friday sales
Όλα τα αρώματα -50 % Κωδικός κουπονιού Black50 - Όλα τα body creams -30 % Κωδικός κουπονιού Black30

Δωρεάν μεταφορικά για όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 100 €

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα μας προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες αναγνωρίζει και αποδέχεται ο επισκέπτης/αγοραστής πλήρως. Εάν δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε όρο η προϋπόθεση, σας παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας. Οι όροι, προϋποθέσεις και η πολιτική απορρήτου ισχύουν για όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και φακέλων της ιστοσελίδας μας. Η συνεχής χρήση αυτής συνιστά απόλυτη συμφωνία με τους όρους που προαναφέραμε και διέπουν τις σχέσεις χρηστών και ιστοσελίδας.

Η χρήση της ιστοσελίδας www.thegreekperfumer.com υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι “GEORGIOS L. PAPACHATZIS” η “thegreekperfumer.com” η “εμείς”, εμάς”, αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.thegreekperfumer.com

Η JOURNAPER PERFUMES, είναι το επίσημο εμπορικό όνομα του Έλληνα αρωματοποιού Γεώργιου Λ. Παπαχατζή, μια εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα υπό την ΙΓ’ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με αριθμό ΑΦΜ 128797486.

Ο όρος “εσείς”, αναφέρεται στον χρήστη η επισκέπτη της προαναφερθείσας ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι μόνο για γενική πληροφόρηση και χρήση. Η χρήση της ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και ουδέποτε προσφέρεται παρότρυνση για οποιαδήποτε έκνομη πράξη.  Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να συμμορφωθεί και να σεβαστεί απολύτως τους νόμους που διέπουν την μεταφορά δεδομένων που αφορούν στην Ελλάδα, Ευρώπη και άλλες χώρες.

Περιορισμοί ευθύνης

Οι όροι της ιστοσελίδας παρέχονται ως “Δεδομένοι”, χωρίς να εκφράζεται η να υπαινίσσεται κάποια εγγύηση, για οποιονδήποτε λόγο.

Σύμφωνα με το Γράμμα Του Νόμου, ο Έλληνας αρωματοποιός Γεώργιος Λ. Παπαχατζής, αποποιείται όλων των ευθυνών, άμεσων η έμμεσων, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς που αφορούν στην εμπορευσιμότητα και την ορθότητα/καταλληλότητα/σκοπιμότητα για συγκεκριμένο λόγο. Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, το περιεχόμενο της journaper.com αποκλείεται να πέσει θύμα κακόβουλων ενεργειών η ιων. Η ιστοσελίδα αποποιείται των ευθυνών που οφείλονται σε τρίτα πρόσωπα, και δεν αναλαμβάνει τυχόν ζημίες και κόστος που προκλήθηκαν από τρίτους. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου ο Έλληνας αρωματοποιός Γεώργιος Λ. Παπαχατζής δεν θεωρείται υπόλογος για καμία ζημιά, και εφεξής δηλώνει πλήρη γνώση αυτού.

Πρέπει να είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικώς υπόλογοι στις παρακάτω περιπτώσεις:

Κακοποίηση ανηλίκων

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (TRADEMARK) από οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο, ψευδή η παραποιημένη δήλωση για την συνεργασία/σχέση του χρήστη με τρίτο πρόσωπο.

Παρεμβολή η ενόχληση υπηρεσιών, δικτύων, servers, που σχετίζονται με την ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

Καταπάτηση, με η χωρίς πρόθεση, οποιουδήποτε εθνικού, ευρωπαϊκού η διεθνούς νόμου ή κανόνα, ο οποίος έχει νομοθετική ισχύ και αφορά η προστατεύει την ιστοσελίδα μας.

Η χρήση πληροφοριών η υλικού αυτής της σελίδας εναπόκειται στην διακριτική  ευχέρεια του χρήστη/επισκέπτη και η ιστοσελίδα μας δεν είναι υπόλογη. Η ευθύνη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ανήκει στους χρήστες και η journaper δεν είναι υπόλογη για απώλεια δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στην αποθήκη δεδομένων του εκάστοτε  server.

Ούτε εμείς, αλλά ούτε κάποιο τρίτο πρόσωπο εγγυάται την ακρίβεια, εγκυρότητα, απόδοση, ολοκλήρωση η καταλληλότητα πληροφοριών και υλικών που παρέχονται στην ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε σκοπό (ακόμα και αθέλητα). Ενημερώνουμε ότι για τέτοιες πληροφορίες και υλικό η λάθη και ανακρίβειες, η journaper.com δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα ενός μόνο λογαριασμού και η ιστοσελίδα έχει δικαίωμα να διακόψει προσωρινά, η και να τερματίσει αυτόν το λογαριασμό.

Παραίτηση ευθύνης και αποζημίωσης

Υπό αυτούς τους όρους και συνθήκες ο χρήστης οφείλει να αναγνωρίσει ότι η JOURNAPER.COM, δεν φέρει ευθύνη για ζημίες, απαιτήσεις, αποζημιώσεις, νομικά έξοδα, που μπορεί να προκύψουν από τρίτα πρόσωπα, ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Ο χρήστης υποχρεούται να μην παρέμβει στις υπηρεσίες που παρέχονται, σε καμία περίπτωση.

Καμία απώλεια που προκαλείται από τον χρήστη/επισκέπτη (έστω και από αμέλεια) δεν είναι δική μας ευθύνη. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες είναι δεδομένες, ούτε φέρουμε νομική η ηθική ευθύνη για την καταλληλότητα, συμβατότητα, ασφάλεια και την παραβίαση ασφαλείας. Γενικότερα, καμιά απώλεια δεδομένων, κερδών, η οτιδήποτε επισφαλές προέρχεται από τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν αποτελεί δική μας ευθύνη, σε καμιά περίπτωση.

Μοχθούμε για την ομαλή λειτουργία του δικτύου, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφαλή του λειτουργία, όταν αυτό βάλλεται από τρίτα, κακόβουλα πρόσωπα η ιούς.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Περιεχόμενο που αναρτάται η χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα αποκτάται η χρησιμοποιείται μόνον με άδεια. Κάθε χρίση, αναπαραγωγή, επανέκδοση, αντιγραφή, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, download, μετάφραση, τροποποίηση, ολική η μερική, απαγορεύεται χωρίς να προϋπάρχει άδεια. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το site για εμπορικούς σκοπούς, π.χ  πρόσφορα προϊόντων προς πώληση. Το site είναι μόνο για προσωπική χρήση και προστατεύεται αυστηρώς από το νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΝΟΜΟΙ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των υπηρεσιών επισκεπτών / χρηστών / πελατών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου αρ. 2472/1997 για την προστασία των προσώπων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις αποφάσεις του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του ν. 2819/2000 και του νόμου 2773/1999 και των ευρωπαϊκών οδηγιών 95/46 / ΕΚ και 97/66 / ΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τυχόν τροποποιήσεις η προσθήκες θα αναρτηθούν εδώ. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης διαφωνεί με αυτούς τους όρους δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ισότοπο. Εάν κάνετε οποιαδήποτε επαφή με κάποιον άλλο χρήστη θα είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και θα υποστείτε όλες τις συνέπειες. Ο ιστότοπος προορίζεται ΜΟΝΟ για προσωπική χρήση.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μεταφράσεων των όρων και της πολιτικής απορρήτου, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. Αυτοί οι όροι διέπονται και ερμηνεύονται από την ελληνική νομοθεσία και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα. Η παραβίαση κωδίκων δεοντολογικής συμπεριφοράς του Διαδικτύου, η οποία θα περιλαμβάνει υλικό: ακατάλληλο για ανηλίκους, παράνομο, απειλητικό, επιβλαβές, άσεμνο, δυσφημιστικό, επιθετικό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων, πορνογραφικό, απαγορεύεται.
Η JOURNAPER.com έχει το δικαίωμα – αλλά όχι την υποχρέωση – να παρακολουθεί, να εγκρίνει, να απορρίπτει η να καταργεί το περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στον ισότοπο και οι αποφάσεις δεν θα υποβάλλονται σε επαναξιολόγηση.
Όλοι οι χρήστες του ιστοτόπου θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον ισότοπο σύμφωνα με το ισχύον εθνικό η διεθνές δίκαιο.

Πολιτική προστασίας παιδιών

Οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων και δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωπικά στοιχεία. Παρόλα αυτά, η journaper.com δεν φέρει καμιά ευθύνη, αν υποβληθούν ψευδείς πληροφορίες κατά την συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής στο δικτυακό τόπο.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε  ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου, τους όρους και τις προϋποθέσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.